Llapis

Què es un pla d’autoprotecció?

El document on es recullen el conjunt de mesures implantades en un determinat àmbit a una o a diverses situacions de risc, destinades a preveure, prevenir i controlar-ne el risc, donar resposta adequada a les emergències i garantir la integració d’aquestes actuacions a les del sistema públic.

Qui ha de tenir un pla d’autoprotecció?

Les activitats i centres recollits en el catàleg del Decret 82/2010, de 29 de juny.

Decret 82/2010

Qui pot elaborar plans d’autoprotecció?

El pla d’autoprotecció ha de ser elaborat i signat per personal tècnic competent per dictaminar sobre aquells aspectes relacionats amb l’autoprotecció davant els riscos a què estigui subjecta l’activitat.

El personal tècnic ha de ser acreditat per la Generalitat de Catalunya.

Quines sancions preveu la normativa?

Tal i com esmenta l'Article 72 de la Llei de Protecció civil de Catalunya, no disposar d'un PAU suposarà una infracció molt greu, i que les sancions corresponents van des dels 150.000€ fins als 600.000€ per activitat, a més de la possible clausura temporal de l'activitat.

Què oferim des de ResCat?

Des de Rescat us oferim la possibilitat d’elaborar el vostre pla d’autoprotecció, ajudar-vos en la seva implantació i realitzar-ne tot el seguiment. Per fer-ho disposem de personal tècnic altament qualificat que us assessorarà personalment en tot el procés.

DEMANA MÈS INFORMACIÓ