Cardioprotecció

Aquestes recomanacions, a Catalunya es reflecteixen en el decret 151/2012:
http://www.gencat.cat/salut/ies/pdf/dea_noudecret2012.pdf

Des de RESCAT us oferim un servei complet per implantar aquests dispositius, aquest servei és el que anomenem cardioprotecció.

D’entre les situacions imprevistes que en la nostra societat comporten riscos vitals i requereixen, per tant, una resposta d’emergència, destaquen per la seva incidència les associades a cardiopaties coronàries.

Dins de les arítmies cardíaques mortals, les fibril·lacions ventriculars i les taquicàrdies ventriculars sense pols, són la causa més comuna de mortalitat en l’àmbit extra hospitalari, aquestes arítmies tenen com a tractament específic l’anomenada desfibril·lació elèctrica o cardioversió.
La supervivència de les persones afectades per aquestes patologies depèn en bona mesura d’un diagnòstic ràpid i d’un tractament immediat, l’esmentada desfibril·lació, que sovint no pot esperar fins a l’arribada de professionals sanitaris o l’accés a un centre o servei assistencial, així com uns bons coneixements en reanimació cardiopulmonar.

Els aparells desfibril·ladors externs automàtics (DEA) són uns dispositius mèdics que permeten identificar sense errades les arítmies que requereixen desfibril·lació i administrar la descàrrega elèctrica quan està indicada. Aquests aparells, que per les seves característiques poden ser utilitzats per personal no mèdic però adequadament format per al seu ús, permeten una primera actuació que, per la seva immediatesa, pot millorar les possibilitats de supervivència de les persones afectades per aquestes patologies.

Per tal de fer possible l’atenció immediata a l’aturada cardiorespiratòria, les recomanacions que ha elaborat la comunitat científica internacional encapçalada per l’European Resuscitation Council i per l’American Heart Association, promouen la formació de personal no mèdic en l’ús dels aparells desfibril·ladors externs automàtics i la seva implantació en espais on es produeixen grans concentracions de persones: centres esportius, escolars, locals d’espectacles, transports públics, aeroports, estacions i instal·lacions de caire divers.

Què inclou el servei de cardioprotecció?

Estudi preliminar

Realització d’un estudi preliminar segons les característiques del lloc on s’implantarà el o els desfibril·ladors per optimitzar-ne el nombre i la ubicació.
Aquest estudi incorpora un pla de gestió de recursos sanitaris i l’elaboració d’un protocol d’actuació en cas d’aturada cardiorespiratòria.

Instal·lació del/s DEA

Instal·lació dels aparells escollits als llocs previstos en l’estudi preliminar, amb el suport escollit per el client i amb la corresponent identificació, senyalitzant-lo correctament i identificant l’edifici com a edifici o zona cardioprotegida.

Des de RESCAT ens encarreguem també de registrar la vostra empresa o institució a l’Institut d’Estudis de la Salut com a empresa o institució cardioprotegida.

Formació

Aquest servei inclou la formació del personal per a rebre la titulació que acredita per a l'ús de DEA, titulació imprescindible per utilitzar l'aparell avalada per l'Institut d'Estudis de la Salut de la Generalitat de Catalunya. Per rebre l’acreditació els alumnes hauran de superar un curs de SVB+DEA (Suport Vital Bàsic i Desfibril·lador Extern Automàtic) de 6h teòrico-pràctiques.

L’acreditació per l’ús de DEA té la validesa d’un any des de la seva expedició havent de renovar-la anualment realitzant un curs de 3h.

Manteniment

Realització de les revisions tècniques anuals de l’aparell així com recanvi de material utilitzat o caducat i renovació de les titulacions del personal format mitjançant la superació d’un curs de 3h on es recordaran els conceptes ja apresos en el curs de SVB+DEA.

Serveis complementaris a la cardioprotecció integral

Servei de rènting

Si el que busqueu és oblidar-vos de complicacions, des de RESCAT us oferim la possibilitat d’obtenir el servei de cardioprotecció integral durant 5 anys pagant una quota mensual fixa.

Formació de SVB+DEA

Si ja disposeu d’aparell el que voleu rebre és la formació disposem de vàries ofertes que s’adaptaran a les vostres necessitats.

La nostra empresa està registrada com a centre acreditat per impartir cursos de DEA per l’Institut d’Estudis de la Salut de la Generalitat de Catalunya i compta amb formadors reconeguts per l’European Ressuscitation Council.